2 december, 2023

Vuxenhabiliteringens AST-team

Extern webbplats för nedladdningsbart material.

Vuxenhabiliteringens AST-team
Okategoriserade

5. Kognitiva processer

Hur kan man förklara de symtom man uppvisar vid AST?

För att få en förståelse för hur de olika symtomen kan uppstå, ska vi här gå igenom de processer som sker inom människan, men som inte alltid märks utåt.

Många med AST har annorlunda uppfattning av sinnesintryck än andra. Med sinnesintryck menas bland annat hörsel, syn, känsel och luktsinne. Många är överkänsliga för sinnesintryck och har svårt med exempelvis höga ljud eller skarpa lukter. Andra uppskattar starka dofter eller upplever lätt beröring mer obehaglig än hård och fast beröring. I avsnitt 2 går vi djupare in på annorlunda sinnesintryck.

Exekutiva funktioner är ett begrepp som innefattar tankemässiga förmågor så som planering, beslutsfattande och tidsuppfattning. Många med AST upplever svårigheter med dessa förmågor, eller upplever att dessa tankemässiga processer kräver mycket mer energi än vad det verkar göra för andra. I avsnitt 3 går vi djupare in på olika aspekter av exekutiva funktioner.

Mentalisering innebär förmågan att sätta sig in i andra människors perspektiv, förstå varför andra människor gör som de gör, eller att se sig själv utifrån andras perspektiv. För många med AST är förmågan till automatisk mentalisering begränsad och det kan kräva mycket tankemässig bearbetning för att förstå hur andra människor tänker eller känner. I avsnitt 4 – som handlar om socialt samspel – går vi djupare in på vad mentalisering innebär.

Det är vanligt att personer med AST har lättare än andra att uppfatta detaljer. Detta är en stor fördel i vissa sammanhang men gör att många med AST har svårt att koppla detaljerna till ett sammanhang eller en helhet. Förmågan att koppla ihop delar till en helhet kallas central koherens, och är ett sätt för hjärnan att spara energi. Personer med AST måste ofta medvetet sammanfoga detaljerna till en helhet, vilket för många blir oerhört energikrävande. Detta kan beskrivas som att man har en svag central koherens. Vi kommer att prata mer om central koherens i avsnitt 6.

Det är vanligt att personer med AST har en s.k. ”ojämn kognitiv profil”. Med det menas att man har lätt för ett område men har väldigt svårt för ett annat område. Exempelvis kanske en person med AST presterar väldigt högt när det kommer till språk men har väldigt svårt för att klara vardagssysslor. Detta kan leda till att andra människor har för höga eller kanske för låga förväntningar på vad en person med AST klarar av (eftersom man kanske bara har sett en aspekt av personens förmågor).

Men det varierar…

Självklart är det inte så att alla personer med AST känner igen sig i beskrivningen av alla ovanstående symptom. Vissa kanske inte alls upplever några svårigheter med sinnesintryck och andra kanske (omedvetet eller medvetet) har ”tränat upp” sina förmågor så att svårigheterna inte alls märks utåt. Gemensamt för de flesta som har en AST-diagnos är att, även om man klarar av flera av förmågorna så tar det ofta väldigt mycket energi att använda sig av dem.

Att fundera på sin egen förmåga/svårigheter ökar sannolikheten att man vet vad man behöver hjälp med på lång sikt. För att få ökad förståelse för dig själv kommer du under kursens gång få fundera på vilka styrkor och svårigheter som just DU har.

Som du förstår så skiljer sig upplevelsen av diagnosen åt för alla personer med AST. Därför ska du få fundera på hur det är för just dig!